Privacy statement en disclaimer van La Blanche

Wij zijn La Blanche B.V. , handelend onder de naam Autoverhuur La Blanche.

La Blanche is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14608510.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens bij het huren van een auto

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het juist opstellen van het huurcontract
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Bij een volgende opdracht/reservering u een betere dienstverlening geven, doordat wij dan niet opnieuw op uw gegevens hoeven te vragen;
 • Het afwikkelen van dossiers, voortkomend uit de opdracht van de klant, zoals schadedossiers, bekeuringen, opvragingen door overheidsinstanties;
 • In geval van overtreding van de huurvoorwaarden: t.b.v. opname in Elena, conform BOVAG Huurvoorwaarden;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Controleren van BSN-nummers;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Registratienummer Kamer van Koophandel
 • Geslacht;
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling bankrekening;
 • Kredietwaardigheid en betalingsgeschiedenis;

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Scans van legitimatiebewijzen: gedurende een periode van minimaal 36 maanden, t.b.v. opvragen door overheidsinstanties, bekeuringen en eventueel niet-gemelde schades
 • Overige gegevens: tenminste voor een periode van 7 jaar. Daarna worden deze gegevens op verzoek verwijderd, tenzij er sprake is van zwaarwegende redenen om dit niet te doen.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Gebruik van onze website

Wanneer u onze website gebruikt, bewaren wij de volgende gegevens:

 • IP-adres;
 • Apparaat-ID;
 • Browsertype;
 • Besturingssysteem;
 • Locatiegegevens;
 • Specifieke pagina’s van onze website die u heeft bezocht;
 • Datum en tijd van uw bezoek;’
 • Manier hoe u op onze website terecht bent gekomen;
 • Functies die u op onze website heeft gebruikt;
 • Eventuele reserveringen of contactverzoeken die u via onze website heeft verzonden

Informatie en aansprakelijkheid

Hoewel de website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, garandeert de uitgever van deze website (hierna "La Blanche") niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

La Blanche is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op deze website vindt dat geheel voor eigen risico plaats.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal, juridisch of andersoortig professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.

Gerelateerde websites

La Blanche staat niet garant voor de beschikbaarheid van de websites waarnaar op deze website wordt verwezen en is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Computerstoringen

La Blanche aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - virussen e.d.) welke bij u ontstaan als gevolg van het bezoek van de website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van Autoverhuur LaBlanche;
 • De communicatie via e-mail
 • Het maken van back-ups van onze gegevens
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Rechtsbijstandverlener, in geval van juridische geschillen of incassozaken;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Informatie uit onze auto’s (telematica)

Onze auto’s zijn mogelijk uitgerust met systemen waarmee wij op afstand de locatie, prestaties en het gebruik van de auto kunnen aflezen. Wij behouden ons het rechts voor om de locatie van onze auto’s te volgen gedurende uw huurperiode, om redenen van veiligheid en beveiliging van onze eigendommen.

Deze gegevens worden automatisch na een periode van 6 maanden gewist, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om deze gegevens langer te bewaren.

CJIB

Wanneer wij een bekeuring ontvangen, kunnen wij de bekeuring “vrijwaren”. Dit houdt in dat wij uw gegevens (naam, adres en huurinformatie) doorgeven aan de Officier van Justitie. U ontvangt dan rechtstreeks van het CJIB de bekeuring. Bij gemeentelijke bekeuringen zoals parkeerboetes, overtredingen op lokale wegen, etc. worden dezelfde gegevens doorgegeven aan de betreffende gemeente.

Verzekeringsmaatschappij

Indien er schade is ontstaan aan het door u gehuurde voertuig of u heeft met uw huurauto schade berokkend aan derden, dan zullen uw gegevens doorgegeven worden aan onze verzekeringsmaatschappij en evt. aan de verzekeringsmaatschappij van de andere partij. Kunt u niet meer verder rijden met de huurauto, dan zullen uw gegevens doorgegeven (naam, locatie en telefoonnummer) worden aan een berger, zodat de huurauto veiliggesteld / afgesleept kan worden.

Pechhulp

Indien u onderweg door een technisch mankement of ongeval niet meer verder kunt rijden met onze huurauto, schakelen wij onze pechhulpdienstverlener in. Hierbij delen wij mogelijk uw contactgegevens. Mocht het zo zijn dat u vervangend vervoer nodig heeft, dan kan het zijn dat dit vervangend vervoer wordt geleverd door een derde partij. Mogelijk heeft deze derde partij een eigen privacy beleid.

Cameratoezicht

Al onze vestigingen zijn voorzien van beveiligingscamera’s welke zowel binnen als buiten de vestiging geplaatst zijn. Camerabeelden worden maximaal 10 weken bewaard.

Sollicitaties

Wanneer u bij ons bedrijf solliciteert, worden uw documenten en persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt om te beoordelen of u geschikt bent voor een functie bij ons. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet doorgestuurd worden naar derden.

Mogelijk bewaren wij uw sollicitatiebrief en/of CV voor een toekomstige vacature, tenzij u ons aangeeft dat u dat niet wilt.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle medewerkers van Autoverhuur LaBlanche die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan middels een geheimhoudingsverklaring.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Voor bovengenoemde vragen dient u zich te legitimeren alvorens wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

La Blanche behoudt zich het recht voor om deze disclaimer en het privacy statement te wijzigen en aan te passen conform de geldende privacyregels.

Vragen en wijzigingen

Bij vragen of opmerkingen over de manier waarop we uw Persoonsgegevens verwerken kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens .

Contactgegevens

Autoverhuur La Blanche
Weerhuisweg 5
6226 NC Maastricht
043 - 321 21 21
hennie@lablanche.nl